Параметри за качество на предоставяните услуги

Мрежа /
услуга
Параметър Измерване

Мерна
единица

Стандартизационен
документ

Фиксирана
Достъп до интернет

Време за първоначално свързване към мрежата:
Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките.
2 дни ETSI EG 202 057-1
Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, 100 %  
а когато процентът е под 80 % - среден брой надните закъснение след договорената дата --- дни  
Фиксирана
Мобилна
Дял на проблемите, свързани с процедури за преносимост на номера** N.A. % ETSI EG 202 057-1
Фиксирана Процент повреди на абонатната линия:
Съотношение между броя на повредите на абонатната линия и средния брой на абонатните линии
N.A. % ETSI EG 202 057-1
Фиксирана Време за отстраняване на повреди:
Времето, за което са отстранени най-бързите 80% и 95% от валидните повреди по абонатните линии.
N.A. часове ETSI EG 202 057-1
Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента. N.A. %  
Фиксирана
Мобилна
Време за отговор при услуги от оператор:
Средно време за отговор.
N.A. секунди ETSI EG 202 057-1
Процент на отговорените повиквания в рамките 20 сек. N.A. %  
Фиксирана
Мобилна
Време за отговор при услуги за справка в телефонен указател:
Средно време за отговор.
N.A. секунди ETSI EG 202 057-1
Процент на повиквания, на които е отговорено в рамките на 20 сек. N.A. %  
Фиксирана
Мобилна
Достъп до интернет
Процент на жалбите относно коректност на сметките:
Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки.
0 % ETSI EG 202 057-1
Фиксирана
Мобилна
Процент на неуспешни повиквания:
За национални повиквания.
N.A. % ETSI EG 202 057-2
За международни повиквания. N.A. %  
Фиксирана
Мобилна
Време за установяване на връзка:
Средното време при национално избиране.
N.A. секунди ETSI EG 202 057-2
Средното време при международно избиране. N.A. секунди  
Фиксирана
Мобилна
Качество на разговорната връзка:
Фактор за оценка на преноса на глас - R (R фактор), съгласно ITU-T Rec. G.109.
N.A. секунди ETSI EG 202 057-2
Мобилна Коефициент на неуспешни повиквания:
Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период.
N.A. % ETSI EG 202 057-3
Мобилна Коефициент на пропаднали повиквания:
Отношение на броя на пропадналите или прекъснати разговорни връзки, след успешното им изграждане, поради проблеми в мрежата към общия брой изградени връзки за определен период.
N.A. % ETSI EG 202 057-3
Достъп до интернет Постигната скорост на предаване на данни:
Максимална постигната скорост на предаване на данни.
19500 kbit/s ETSI EG 202 057-4
Минимална постигната скорост на предаване на данни. 4100 kbit/s  
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни. 18200 kbit/s  
Достъп до интернет Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни:
Процент на неуспешните опити за предаване на данни.
0.4 % ETSI EG 202 057-4
Достъп до интернет Закъснение при предаване на данни (еднопосочно):     ETSI EG 202 057-4
Средна стойност на закъснението при предаване на данни. 12 ms  
Стандартно отклонение на закъснението. 9 ms  
N.A. - Неприложимо.