ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

Настоящите правила и мерки и публикуването им на страницата www.rutil.net, е извършено във връзка с условията, приложими към индивидуалните договори, сключвани между „Рутил” ООД, ЕИК-103122619, със седалище гр. Варна, ул.Алеко Константинов 24, наричано за кратко „РУТИЛ” и крайни потребители – физически или юридически лица - относно предоставянето на услугата – „Достъп до интернет“ (“услуга” или “услугата”), самостоятелно или като част от пакет с други електронно съобщителни услуги, и в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 г., за определяне на мерки, гарантиращи достъпа до отворен интернет.

Тези правила и мерки обвързват РУТИЛ в отношенията му с крайните потребители – физически или юридически лица, относно услугата достъп до интернет на основание сключен индивидуален договор, като всеки един заинтересуван потребител има право и би могъл да се позове и да препрати към тях по повод отношенията си с РУТИЛ.
(i) РУТИЛ се задължава да изпълнява задълженията си по предоставяне на услугата, при спазване на настоящите правила и мерки и при стриктно спазване на всички нормативни изисквания относно управлението на трафика и поддържането на качеството на услугата.
(ii) С публикуване на настоящите правила и мерки в страницата www.rutil.net, РУТИЛ информира потребителите си, че предоставя услугата „Достъп до интернет“ със следните рекламирана, максимална, минимална и обичайно налична скорост:

• При услуга с рекламирани скорости като “максимално достижими”, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/, в Mbps за предлаганите абонаментни планове стойностите са следните:

Абонаментен план / параметър Скорост  СТАРТ  СТАНДАРТ  БЪРЗ  WAN
Скорост на "ТЕГЛЕНЕ" (download)
Рекламирана скорост  20 MBit/s  40 MBit/s  60 MBit/s  20 MBit/s
Минимална скорост  4 MBit/s  8 MBit/s  12 MBit/s  4 MBit/s
Обичайно налична скорост  18 MBit/s  36 MBit/s  50 MBit/s  15 MBit/s
Максимална скорост  20 MBit/s  40 MBit/s  60 MBit/s  20 MBit/s
Скорост на "КАЧВАНЕ" (upload)
Рекламирана скорост  15 MBit/s  20 MBit/s  25 MBit/s  4 MBit/s
Минимална скорост  3 MBit/s  4 MBit/s  5 MBit/s  2 MBit/s
Обичайно налична скорост  10 MBit/s  10 MBit/s  10 MBit/s  2 MBit/s
Максимална скорост  15 MBit/s  20 MBit/s  25 MBit/s  4 MBit/s

• При услуга с рекламирани скорости като “гарантирани”, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/ - НЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ.

• Скоростите и качеството на услугата за достъп до интернет зависят от типа използвана технология; вида на ползваното крайно устройство; натовареността на мрежата; едновременно ползване на услугата от няколко крайни устройства; ползване на услугата в пакет с други услуги, оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато тази оптимизация е нужна, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на качество на тези други услуги, различни от достъпа до интернет; други фактори влияещи на скоростта;

(iii) При предоставяне на услугата достъп до интернет, РУТИЛ се задължава да третира еднакво целия трафик, без дискриминация, ограничения и намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъпа или което е разпространено, предоставените или използвани приложения и услуги, и използваните крайни устройства. Извън това РУТИЛ, при спазване на всички нормативни изисквания на вътрешното законодателство и правото на ЕС, може да прилага разумни мерки за управление на трафика при спазване на принципите на прозрачност, недискриминационност, пропорционалност, съгласно Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 г. В тези мерки не ще се включва наблюдение на трафика и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.

(iv) РУТИЛ няма да предприема мерки за управление на трафика, надхвърлящи посочените в клауза (iii), изречение второ – разумни мерки, в това число – да блокира, да забавя, да променя, да ограничава, да влошава качеството, да упражнява намеса или наблюдение в специфично съдържание, приложения или услуги, с изключение на случаи, когато това е необходимо и докато трае необходимостта:
1) С цел спазване на закона и действащото национално законодателство, както и правото на ЕС, действащо на територията на Република България, както и с цел спазване на актове на държавни, съдебни или други органи на държавната власт;
2) С цел запазване на сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги;
3) С цел за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствия от извънредни или временни претоварвания на мрежата.

(v) Изброените, като изключения в клауза (iv) мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите – физически лица, съобразно приложимото право. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено, ако това обработване е необходимо и пропроционално за постигане на посочените по-горе цели, но при спазване на разпоредбите на вътрешното законодателство, както и в съответствие с разпоредбите на правото на ЕС, в това число и с тези на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Директива 2002/58/ЕО на Европейски парламент и на Съвета;

(vi) РУТИЛ има право свободно да предлага услуги, различни от услугата – „Достъп до интернет“, които са опитимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато това оптимизиране е необходимо, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на качеството на съдържанието, приложенията или услугите.

(vii) Всеки един потребител на услугата достъп до интеренет, при условие, че е изправна страна по сключения с РУТИЛ индивидуален договор, може да упражни правото си по и да развали едностранно, и занапред същия договор, посредством уведомление и без санкция за заплащане на неустойки, в случай на непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните и тук посочените скорости, и други параметри за качество на услугата – достъп до интернет, дължащо се на виновно действие или бездействие от страна на РУТИЛ. Във всички случаи несъответствието, станало повод за разваляне, следва да бъде установено чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията.